Vzdelávame sa pre rozvoj regiónu

05.05.2021

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš pokračuje v sérii vzdelávacích stretnutí, ktoré začala odborným seminárom ešte vo februári tohto roka. Na dnešnom stretnutí, v rámci ktorého sme sa venovali téme marketingu na sociálnych sieťach, sa zúčastnilo 13 ľudí. Cieľom týchto aktivít je zdokonaľovať sa v on-line komunikácii a motivovať aktérov cestovného ruchu k tvorivosti a výsledkom.

Na základe získaných informácií môžu účastníci stretnutia okrem iného skúšať na aké obsahy ich publikum najčastejšie reaguje a tomu prispôsobovať svoju marketingovú stratégiu. Poznatky z tohto "skúmania" si spoločne po mesiaci testovania odprezentujeme na ďalšom stretnutí.

Jedným z dôvodov, prečo sa intenzívne venujeme vzdelávaniu je to, že ho spolu s motiváciou považujeme za dôležitý faktor zvyšovania výkonnosti, a tak aj kvality poskytovaných služieb. Na februárovom seminári sme sa napr. venovali zdokonaľovaniu komunikačných a predajných zručností, vzdelávaniu manažmentu hotelov a tiež práci s regionálnymi informáciami a tvorbe lokálnych produktov cestovného ruchu.

Súčasťou seminára bola aj anketa, ktorej výsledky nás utvrdili v tom, že investícia do rozvoja ľudského potenciálu je veľmi dôležitá. Na otázku, či účastníci seminára využijú získané informácie v praxi, odpovedalo až 93% "áno" a zvyšných 7 % "čiastočne". Na otázky, či ich seminár motivoval k vyššej participácii na rozvoji CR v území Horného Zemplína a či by si priali pokračovať v takomto vzdelávaní, odpovedali všetci účastníci zhodne "áno".

V tomto roku plánujeme okrem seminárov na témy, ako sú zvládanie konfliktov či predaj produktov, sieťovanie služieb a pod., realizovať aj infocestu pre aktérov CR. Máme za to, že ak chceme návštevníka v území zdržať čo najdlhšie, resp. prilákať ho doň aj nabudúce, musíme byť informačne nasýtení a musíme vedieť tieto informácie vhodne interpretovať. Zanietenosť personálu a poznateľnosť územia, v ktorom pôsobí, je jeho najlepšou vizitkou. Znamená to, že k nemu prechováva úctu a to vyvoláva v návštevníkovi pocit, že je na správnom mieste.