Výzva 2021 - podpora regionálneho rozvoja

23.03.2021
Ilustračná foto: Arpádova línia
Ilustračná foto: Arpádova línia

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje "výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja".

Zoznam oprávnených aktivít:
a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia - prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov,
b) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít,
c) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu,
d) rozvoj turistickej infraštruktúry,
e) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel,
f) realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu,
g) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva,
h) ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Oprávnení žiadatelia:

a) regionálna rozvojová agentúra,
b) slovenská časť euroregiónu,
c) európske zoskupenie územnej spolupráce,
d) občianske združenie,
e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Znenie celej výzvy nájdete na tomto odkaze: mirri.gov.sk
alebo si ju môžete stiahnuť tu: