Technická štúdia zadefinuje možné trasy cyklochodníkov vo Vranove

26.05.2021

Vo štvrtok 20. mája 2021 sa na mestskom úrade vo Vranov nad Topľou uskutočnilo pracovné stretnutie na ktorom boli poslanci mestského zastupiteľstva informovaní o stave prípravy technickej štúdii cyklistickej komunikácie hlavnej osi Západ - Východ v meste Vranov nad Topľou. Pracovné stretnutie bolo organizované v rámci projektu "Efektívne v NRO Vranov nad Topľou, ktorý vychádza z operačného programu Efektívna verejná správa financovaného z Európskeho sociálneho fondu.
Úvodom Ing. Zuzana Zemčaková, manažérka regionálneho rozvoja, oboznámila
prítomných o spomínanom projekte, ktorý začal v januári 2021 a bude trvať celkom 30 mesiacov. Jedným z výstupov tohto projektu je aj Analýza stavu rozvoja cyklodopravy v meste Vranov n. T s napojením na RO Domašu v súlade so Stratégiou rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji a s Kostrovou sieťou cyklotrás v Prešovskom samosprávnom kraji. Tomu je podriadené aj smerovanie cyklistických komunikácií, resp. opatrení pre cyklistickú dopravu v meste so začiatkom v predstaničnom priestore a koncom na hranici katastra s obcou Majerovce. Pripravovaná štúdia v katastri mesta Vranov na Topľou rieši rozšírenie existujúcej cyklistickej infraštruktúry v meste. Technická štúdia má zadefinovať možné koridory vedenia cyklocestičiek s napojením na kostrovú sieť v smere na rekreačnú oblasť Domaša v celkovej dĺžke na území mesta asi 5,3 km. Celú trasu v dĺžke viac ako 21 km z Vranova nad Topľou až na rekreačnú oblasť Domaša predstavil Mgr. Igor Kňazovický, senior destinačný manažér z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, zastrešujúca  celý projekt prípravy technickej dokumentácie. Realizátorom celej trasy na základe výberového konania je spoločnosť Váhoprojekt, s.r.o. Na stretnutí projektant Ing. Miroslav Váhovský predstavil navrhovaný variant vedenia trasy. V diskusii sa vyskytlo niekoľko pripomienok poslancov k niektorým rizikovým bodom na navrhovanej trase. Projektant M. Váhovský akceptoval navrhnuté zmeny trasovania a sľúbil zapracovať ich do finálnej Technickej štúdie. Konečný variant bude mestu odovzdaný 30.6.2021. Následne prebehne verejná diskusia a záverečný rozhodovací proces ku konečnému výberu alternatív a trasovania cyklistického chodníka pred spracovaním projektovej dokumentácie.

Príprava technickej dokumentácie vzniká s podporou z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja v rámci programu Výzva pre región 2020. Projekt je realizovaný s finančnou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci programu Podpora najmenej rozvinutých okresov.

Mgr. Igor Kňazovický,   senior destinačný manažér