Päť krokov k ubytovaniu na súkromí

08.06.2020

Ubytovanie na súkromí je v súčasnosti vyhľadávaná forma ubytovania. Podporuje miestnu ekonomiku, ale tiež virtuálnu ekonomiku, teda ekonomiku postavenú na internete. Existuje veľa rezervačných systémov, ktoré ponúkajú ubytovanie na súkromí, čím pomáhajú ubytovateľom zvyšovať svoj profit.

Krok 1: Registrovať sa u správcu daní a požiadať o pridelenie DIČ

Registrácia a požiadanie o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) je bezplatný proces na príslušnom daňovom úrade. Treba len vyplniť žiadosť o registráciu, ktorá je k dispozícii na Daňovom úrade, alebo na stránke Finančnej správy. Toto je nutné podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov urobiť najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola nehnuteľnosť prenajatá. Registrácia je bezplatná. Po podaní žiadosti príde na adresu žiadateľa do 30 dní poštou registračná kartička s DIČ.

Krok 2: Prihlásiť sa na obecnom úrade k plateniu dane za ubytovanie

Postup evidencie platenia dane za ubytovanie býva obyčajne definovaný vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. V príslušnom VZN býva vyčíslená výška poplatku za prenocovanie na osobu a spôsob úhrady. V menších obciach je vhodné túto agendu osobne vybaviť priamo na obecnom úrade.

Krok 3: Pripraviť izbu, ubytovať klienta

Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried (č. 277/2008 Z.z.) je niekoľko kategórií prenajímaných priestorov. Ich rozdelenie je označené 1 až 3 hviezdičkami, pričom jednu hviezdičku má ubytovanie so základným vybavením a tri hviezdy majú zariadenia, v ktorom sú izby s vyšším štandardom. Všetky charakteristiky ubytovania na súkromí sú uvedené v spomenutej vyhláške (Tabuľka: VIII. Klasifikačné znaky ubytovania v súkromí). Medzi povinnosti ubytovateľa patrí aj označenie ubytovania - musí byť umiestnené na vhodnom a viditeľnom mieste. Ubytovateľ je tiež povinný zabezpečiť, aby bolo ubytovanie prístupné 24 hodín denne. Myslí sa tým fakt, aby nebol prístup znemožnený prekážkou, napríklad uzamknutím brány do dvora nehnuteľnosti a podobne. Cenník sa hosťom sprístupňuje primeraným spôsobom (napr. cez internet, v listinnej forme, e-mailom či telefonicky). Ubytovateľ musí zabezpečiť výmenu posteľnej bielizne, uterákov a iných náležitostí podľa kategórie ubytovania a tabuľky vo vyhláške.

Ubytovateľ nemá povinnosť hlásiť na cudzineckú políciu pobyt cudzinca, táto povinnosť je na samotnom cudzincovi. Cudzinec je podľa zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z.z. povinný podpísať vyplnené tlačivo o hlásení pobytu a doniesť ho osobne na pracovisko cudzineckej polície v príslušnom termíne do 3, resp. 10 dní od vstupu na Slovensko. Termín do 3 dní sa týka občanov tretích krajín a do 10 dní občanov z EÚ. Odporúčam pre cudzincov vytlačiť a pripraviť pri preberaní izby tlačivo o hlásení pobytu a upozorniť ho, kde je príslušné pracovisko cudzineckej polície.

Krok 4: Ukončiť a zúčtovať pobyt

Podľa dohody s klientom je potrebné vyhotoviť daňový doklad. Najvhodnejšie je vystavenie faktúry (môže byť vypísaná aj rukou na predtlačenom vzore, ktorý je bežne dostupný v papiernictvách). Faktúra musí mať náležitosti, ktoré vyžaduje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Fakturačné údaje sú: názov dokumentu a jeho poradové číslo (Faktúra 0001), označenie jeho účastníkov, peňažná suma alebo údaj o cene za službu (počet prenocovaní) a popis čoho sa týka, dátum a podpis prenajímateľa. Je možné prijať aj hotovosť, no v tomto prípade je podľa zákona o účtovníctve nutná pokladňa, resp. e-pokladňa. Prax ukázala, že vhodnejší je bezhotovostný peňažný prevod za službu priamo na účet prenajímateľa. Toto riešenie je vhodné aj pre klienta, lebo môže svojmu zamestnávateľovi zdokladovať, že uhradil dovolenku, ak si uňho nárokuje preplatenie cez rekreačné poukazy. Prenajímateľ je podľa VZN povinný po skončení ubytovania uhradiť daň za ubytovanie samospráve.

Krok 5: Podať daňové priznanie.

Platiť dane je slušné aj správne. Pri poskytovaní ubytovania v súkromí bez živnostenskej licencie sa daňové priznanie podáva rovnako ako ostatné priznania - neplatí sa preddavok, príjem sa zapisuje do daňového priznania raz ročne. Pozor! Daňové priznanie sa podáva na formulári pre fyzické osoby typ B. Podľa zákona o daniach (č. 595/2003 Z.z.) je možné z príjmu za prenájom odpočítať ročne 500 € a náklady spojené s prevádzkou nehnuteľnosti (elektrina, odvoz odpadu, výroba teplej vody, prevádzka internetu). Ich výška musí byť alikvotná k dobe prenájmu. Príklad: Ak je doba prenájmu 10 dní z mesiaca, potom náklady budú primerané tomu obdobiu - teda 1/3 z celkových mesačných nákladov. Z príjmu sa neplatia odvody!

Dúfam, že týchto pár krokov vám pomôže pri zvládnutí poskytovania ubytovania
a priláka k vám množstvo turistov. Tiež verím, že budú spokojní s vašimi službami
a radi sa k vám vrátia.

Mgr. Igor Kňazovický