en-us-Poskytovanie ubytovania v súkromí

01/27/2020

Dnes je individuálna turistika obľúbený spôsob trávenia dovolenky. Milovníci takej dovolenky si väčšinou ubytovanie hľadajú na súkromí a využívajú pri tom rôzne mobilné aplikácie. Ubytovanie v súkromí má svoje čaro. Veľkou výhodou je, že obyčajne ponúka široké spektrum ubytovania v rôznych cenových reláciách a samozrejme aj s rôznym komfortom.

Táto problematika nás zaujala natoľko, že sme oslovili odborníkov z audítorskej spoločnosti A&D office, s.r.o, aby nám vysvetlili niektoré otázky.

 • 1. Je možné poskytovať ubytovanie v súkromí vo vlastnej nehnuteľnosti bez živnostenského oprávnenia?

Ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť, resp. jej časť (okrem pozemku), a nie je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajal nehnuteľnosť (§ 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov). Znamená to, že záujemca o prenájom, ak nie je živnostník, musí u správcu dane požiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ). Tento úkon je bezplatný.

Ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť, pričom už je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, nevzniká mu povinnosť registrácie ani povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane.

POZOR! Za nesplnenie si registračnej povinnosti v ustanovenej lehote v zmysle § 155 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hrozí pokuta od 60 eur.

 • 2. Môže si prenajímateľ v daňovom priznaní uplatniť odpočet nákladov spojených s prenájmom?

Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník nezaradí do obchodného majetku, môže si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby.

Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti sa energiami rozumejú dodávka

 • elektrickej energie,
 • tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody,
 • pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť,
 • plynu.

Ostatnými službami súvisiacimi s prenájmom nehnuteľnosti sú najmä

 • odvádzanie odpadovej vody z domácností,
 • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome,
 • používanie výťahu,
 • kontrola a čistenie komínov,
 • odvoz popola, smetí a splaškov,
 • čistenie žúmp,
 • vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou,
 • internet.

Do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôže zahrnúť napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti, príspevok do fondu opráv a údržby a pod.

 • 3. Ako sa zdaňuje príjem z takého prenájmu ?

V daňovom priznaní sa príjem uvádza ako príjem podľa § 6 ods.3 zákona o dani z príjmov. Z príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods.3 zákona o dani z príjmov (bez živnosti) sa neplatí žiadne sociálne ani zdravotné poistenie.

 • 4. Je možné znížiť základ dane z takého príjmu?

Oslobodenie príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov je upravené v § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia od dane z príjmov fyzickej osoby sú oslobodené príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

V prípade, že prenajímaná nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, dosiahnutý príjem z prenájmu si daňovníci (manželia) môžu rozdeliť v rovnakom pomere alebo v inom dohodnutom pomere, ktorý je pre nich výhodnejší. V tom istom pomere si rozdelia aj výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmu, pričom obidvaja si uplatnia oslobodenie v sume 500 eur.

 • 5. Čo ešte nesmie prenajímateľ zabudnúť ?

V obciach, kde je prijaté Všeobecné záväzné nariadenie o dani z prenocovania je nutné túto odviesť.

Daňovník dane za ubytovanie

Daňovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Daňovníkom dane za ubytovanie je napr. obchodný cestujúci ubytovaný v hoteli, turista ubytovaný v chatovej osade alebo turistickej ubytovni, rekreant ubytovaný v penzióne, na súkromí a pod. za podmienky, že ide o prechodné ubytovanie.

Základ dane a sadzba dane

Na určenie základu dane za ubytovanie je podstatný počet prenocovaní v zariadení poskytujúcom prechodné ubytovanie. Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie. Výšku sadzby dane ponecháva zákon o miestnych daniach výlučne v kompetencii správcu dane, pričom umožňuje ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce alebo pre katastrálne územia. Časť obce upravuje § 2 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"). Podľa predmetného ustanovenia časť obce má vlastný názov, časť obce nemusí mať vlastné katastrálne územie.

Vyberanie dane

Platiteľom dane je prevádzkovateľ (majiteľ) nehnuteľnosti, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Daňovník daň za ubytovanie neplatí správcovi dane ale prevádzkovateľovi zariadenia, ktorý vybratú daň odvádza obci. Pre vyberanie dane za ubytovanie nie je rozhodujúce, či platiteľ dane má na výkon tejto činnosti živnostenské oprávnenie.

 • 6. Je možné využiť pri ubytovaní v súkromí aj rekreačné poukazy?

Rekreačné poukazy sú nástrojom, ktorý je využiteľný pri rekreáciách na Slovensku. Zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu určil podmienky (§152a), ktoré musia byť splnené, aby zamestnávateľ preplatil rekreačný poukaz svojmu zamestnancovi. Základnou podmienkou je minimálne 2 prenocovania v zariadení, vystavenie faktúry s jednoznačným označením zamestnanca za prenocovanie, ako ho definuje Zákonník práce a platba by mala prebehnúť cez bankový účet poskytovateľa prenocovania. Zároveň musí poskytovateľ ubytovania za ubytovaného odviesť daň za prenocovanie miestnej samospráve.

 • 7. Prečo je výhodné pre majiteľa nehnuteľnosti priznať ubytovanie osôb vo svojej nehnuteľnosti?

Na Slovensku je zvykom poskytovať ubytovanie za platbu v keši. Nebudem prízvukovať že je to za hranou zákona. Sústredím sa na výhody. Nepotrebujem živnostenskú licenciu. Je potrebná registrácia a pridelenie DIČ. Môžem si v daňovom priznaní uplatniť odpočet vo výške 500 eur, aj časť nákladov spojených s prevádzkou nehnuteľnosti. Môžem sa zapojiť do aplikácií zabezpečujúcich rezerváciu ubytovania, resp. môžem využiť reklamu na propagáciu . Zaujímavá je aj možnosť využitia rekreačných poukazov. Treba len splniť uvedené podmienky.

Táto forma ubytovania je vhodná najmä v lokalite, kde je nedostatočná kapacita ubytovacích miest. Je rýchla, ľahko realizovateľná a efektívna. Pozitívne príklady možno nájsť v turisticky atraktívnych lokalitách, kde to funguje už niekoľko desaťročí (napr. Zuberec - Roháče).

Mgr. Igor Kňazovický, senior destinančný manažér