en-us-OOCR má za sebou ďalší projekt

02/07/2021
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) má za sebou ďalší úspešný projekt, v rámci ktorého boli vytvorené dve pracovné miesta. Junior a senior destinančný manažér budú vo svojej práci pokračovať aj po ukončení projektu.

OOCR HZ a HŠ ešte v roku 2019 získala podporu v rámci regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou na vytvorenie spomínaných pozícií a tiež technické zázemie kancelárie, ktorá sídli v Malej Domaši. Celková výška poskytnutých prostriedkov z aktuálneho Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky dosiahla takmer 51.000 eur.

K pracovnej náplni oboch zamestnancov patrili okrem iného podpora činnosti členov OOCR pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti, podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva či metodická podpora pri spracovávaní, predkladaní a realizácii projektov rozvoja cestovného ruchu. 

Aj vďaka tomu vznikli zaujímavé projektové zámery, ktoré budú realizované v najbližšom období. Jedným z nich je napr. Trailcentrum v Zámutove. Na úpätí Slanských vrchov tak vznikne zaujímavá cyklistická trať, ktorá do územia pritiahne milovníkov tohto športu. Medzi ďalšie projekty, na ktorých participovali junior a senior destinačný manažér, možno zaradiť Zelenú planétu. Tá bude výsledkom kováčskeho sympózia na Domaši. Mapovali tiež viaceré atraktivity regiónu, čím sa výrazne obohatil náš destinačný portál www.hornyzemplin.sk. Zapájali sa do prípravy marketingových kampaní či podujatí, na ktorých participovala naša organizácia, venovali sa aj seminárom k poskytovaniu ubytovania na súkromí a pod.

Jednou z tém, ktoré v rámci letnej turistickej sezóny riešili, bola obnova autobusového spojenia na trase Hanušovce nad Topľou - Domaša. Participovali tiež pri príprave žiadosti o regionálny príspevok na realizáciu promenády v rekreačnej oblasti Valkov, boli tiež pri projektovej dokumentácii k cyklotrase Vranov nad Topľou - rekreačná oblasť Domaša Dobrá a ďalších aktivitách. Pokračovať v nich budú aj v tomto roku.

Realizáciou projektu sa zlepšila propagácia Domaše a okolia, čím sa zvýšilo povedomie o tejto turistickej destinácii, čo z dlhodobého hľadiska prispeje k zvýšeniu návštevnosti územia a počtu prenocovaní v okrese Vranov nad Topľou. Zároveň sa vytvoril priestor pre viaceré partnerstvá aktérov pôsobiacich v CR - samospráva, podnikateľský a neziskový sektor, čo považujeme za najdôležitejšie pri ďalšom rozvoji územia.