en-us-„Junior destinačný manažér OOCR HZ a HŠ“ – výberové konanie

08/11/2019

Oblastná organizácia cestovného ruchu

Horný Zemplín a Horný Šariš

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

"Junior destinačný manažér OOCR HZ a HŠ"

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa.

Výhody:

 • prax v oblasti cestovného ruchu, destinačného manažmentu a marketingu,
 • vzdelanie so zameraním na manažment cestovného ruchu, marketing,
 • znalosť anglického jazyka slovom i písmom,
 • skúsenosti v oblasti ekonomiky,
 • trvalý pobyt v okrese Vranov nad Topľou.

Znalosti:

 • znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet,
 • znalosť marketingových nástrojov a ich uplatnenia,
 • vodičský preukaz skupiny B - aktívny vodič,
 • znalosť okresu Vranov nad Topľou,
 • vedomosti o procesoch verejného obstarávania.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • občianska bezúhonnosť
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita, komunikatívnosť,koncepčná tvorivosť, inovatívnosť, dôslednosť,
 • reprezentatívna osobnosť, príjemné vystupovanie,
 • organizačné schopnosti, logicko-analytické a finančné myslenie,
 • schopnosť tvorivej samostatnej, ale aj tímovej práce,
 • orientácia na výsledky,
 • manažérske zručnosti,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Náplň práce:

 • tvorba, realizácia a koordinácia aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou,
 • stimulácia a riadenie rozvojových procesov a projektov v prospech cestovného ruchu riešeného okresu,
 • práca na príprave a realizácii projektov z fondov EÚ zameraných na podporu cestovného ruchu,
 • komunikácia a spolupráca s členmi OOCR HZ a HŠ za Vranovský okres pri príprave projektov podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v danom území,
 • prezentácia predmetného územia na domácom i zahraničnom trhu,
 • podpora súčasných a tvorba nových produktov CR a s tým súvisiace aktivity.

Spôsob výberového konania:

 • písomný test z problematiky cestovného ruchu a destinačného manažmentu,
 • ústny pohovor.

Platové ohodnotenie:

 • Výška základnej zložky mzdy na pozíciu junior destinačného manažéra je 950EUR mesačne brutto.

Zoznam požadovaných dokladov :

 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej praxe, vlastnoručne podpísaný,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania (formou motivačného listu),
 • overená fotokópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní ,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu okresu Vranov nad Topľou (max. 1 strana formátu A4),
 • vlastný návrh marketingových aktivít zameraných na rozvoj CR v danom území,
 • návrh nového inovatívneho a komplexného produktu CR v danom území,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a telefonickým kontaktom zašlite do 16.08.2019

(rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte) na adresu sídla OOCR:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš,

Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa

s označením obálky

NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE

"Junior destinačný manažér OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš"

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, pozve komisia na účasť vo výberovom konaní.

Predpokladaný nástup: 1. september 2019