Dokumenty

ZMLUVA 892/2020/DPR

Názov:            Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.78/2019 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475

Prijímateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106,
                   094 02 Malá Domaša, IČO: 42234531
Hodnota zmluvy: 45 000,00 € s DPH
Platnosť zmluvy: 02.10.2020 - 31.12.2022

Opis projektu: Projektová dokumentácia pre cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou - RO Domaša

Cieľom predmetu zákazky je vypracovať projektovú dokumentáciu pre cyklistické komunikácie, ktoré sú súčasťou vetvy P5 Vranovská a vetvy P7 - Dukla - Domaša Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji. Cyklistická trasa predstavuje nástroj ako zabezpečiť bezpečný pohyb cyklistov medzi okresným mestom a významnou rekreačnou oblasťou RO Domaša. Zároveň táto trasa umožní zlepšenie dopravnej dostupnosti spádových obcí do regionálneho centra pre nemotorových účastníkov cestnej premávky. Je naplánovaná v katastroch samospráv: Vranov nad Topľou, Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa. Cyklistická komunikácia je súčasťou Kostrovej siete cyklokomunikácií v Prešovskom samosprávnom kraji. Navrhovaná cyklotrasa bude pozemná komunikácia - predovšetkým ako segregovaná cyklistická cestička s šírkou koruny 3,5 m v extraviláne s najvyššou dovolenou rýchlosťou 15 km/hod, kde budú mať cyklisti a korčuliari obojsmerné pruhy šírky 1,5 m. Intenzita sa odhaduje na 200 cyklistov za hodinu. Uvedený úsek cyklisti kej komunikácie predstavuje plánovanú novostavbu a modernizáciu v predpokladanej dĺžke 21,027 km. Poprojektová dokumentácia bude odovzdaná do novembra 2023. Celkové finančné náklady sú 81 000 € , Prešovský samosprávny kraj prispel sumou 45 000 eur.

ZMLUVA 892/2020/DPR

Názov:            Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.78/2019 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475


ZMLUVA 892/2020/DPR

Názov:            Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.78/2019 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475

                     

   Dodatok č. 1 k Zmluve:


Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevkuZmluva o dielo č. 2 - Projektová dokumentácia pre cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou - RO Domaša
Zmluva platná dňom: 10.12.2020
Zmluva zverejnená dňa: 17.12.2020
Zmluva účinná dňom: 31.12.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2020
Projektová dokumentácia pre cyklistickú komunikáciu
Vranov nad Topľou - RO Domaša
Dodatok platný dňom: 30.12.2020
Dodatok zverejnený dňa: 30.12.2020
Dodatok účinný dňom: 31.12.2020


Zmluva o združenej investícii

Zmluva zverejnená dňa: 10.8.2021
Zmluva účinná dňom: 11.8.2021Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci:
zverejnená na tomto odkaze.


SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU

s cenou nad 1.000.- €  v súlade s § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202101953 

Zmluva o umeleckom výkone (Slovenské Navalis - Sima Martausová)

Predmet zákazky / Dátum zverejnenia / Súbor

Značenie cyklotrás na území OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš /  18.11.2013

Propagačná brožúra Relax, šport a zdravie Horného Zemplína / 18.11.2013

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš / 1.11.2013


Plagát