Interreg PL-SK


Názov mikroprojektu

Tytuł mikroprojektu

Číslo mikroprojektu/
Numer mikroprojektu

Program/Program

Vedúci partner - žiadateľ/Partner wiodący - wnioskodawca


Partner/Partner


Obdobie realizácie mikroprojektu/Okres realizacji mikroprojektu 


"Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše"

"Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy"

INT/EK/KAR/1/III/B/0185

Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Podkarpateské vojvodstvo/Województwo Podkarpackie 
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
Malá Domaša 106
094 02  Slovenská Kajňa
www.hornyzemplin.sk

10/2020 - 02/2022

Celková hodnota mikroprojektu/Wartość całkowita mikroprojektu: 76 506,00 

Podiel partnera/Udział partnera
Podkarpatské vojvodstvo/Województwo Podkarpackie: 55 565,25 € (72,63% wartości całego projektu)
v tom z:
Európsky fond regionálneho rozvoja/
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 47 230,46 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu/
Środki z budżetu państwa: 2 778,26 € (5%)
Vlastný vklad/
Wkład własny: 5 556,53 € (10%)

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš/Regionalna Organizacja Turystyczna Horný Zemplín i Horný Šariš: 20 940,75 € (27,37% celkovej hodnoty projektu)
v tom z:
Európsky fond regionálneho rozvoja/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 17 799,63 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu/Środki z budżetu państwa: 1 047,03 € (5%)
Vlastný vklad/Wkład własny: 2 094,09 € (10%) 

Opis mikroprojektu: 

Karpaty, ktoré stále sú silnou turistickou značkou, nie sú z hľadiska intenzity cestovného ruchu rovnorodý miestom. Niektoré miesta, ako napríklad poľské a slovenské Tatry alebo časť obcí v Bieszczadoch, sa vyznačujú až príliš nadmerným ruchom. Preplnené parkoviská a všadeprítomný hluk sú prvé zážitky, ktoré tam čakajú v sezóne na turistu. Napriek týmto a iným nepríjemnostiam (davy na trasách alebo v iných turistických zónach) pri súbežnej móde na cestovný ruch v duchu "slow", turisti si nevyberajú väčšmi priaznivé miesta. Odpovedí na otázku, prečo sa to tak deje, by sa dalo sformulovať viac, čo by pravdepodobne pomohlo ukázať mnohé aspekty tohto zložitého problému z pomedzia územného marketingu a ľudskej psychológie. Avšak bez toho, aby sme nevchádzali do príliš citlivých rozdielov, pre účely tohto projektu je potrebné pripomenúť tu jednu z nich, najzákladnejšiu: turisti nenavštevujú mnoho pôvabných karpatských miest, pretože jednoducho o nich nevedia. Čo je ešte horšie, tieto znalosti nemajú ani licencovaní organizátori cestovného ruchu, ktorí vo svojich činnostiach duplikujú osvedčené schémy a svojimi ponukami reagujú na stále veľký (ak nie rastúci) dopyt po týchto obliehaných karpatských ozdravovniach a módnych miestach. Veľkú úlohu pri zmene tohto stavu vecí zohrávajú miestni animátori cestovného ruchu. Ich aktivity by sa mali zamerať na zavedenie turistickej ponuky založenej na miestnych hodnotách do všeobecného obehu turistických informácií. Ak majú byť také aktivity účinné, je potrebné takúto ponuku postaviť na reálnych atrakciách, predstaviť ju moderným spôsobom a postarať sa o nástroje a mechanizmy slúžiace šíreniu týchto informácií. Účinnou stratégiou pre tento druh úloh je vytváranie sietí atrakcií s rôznou mierou popularity. To umožňuje riadiť turistov, ktorí sú už v danom regióne, len svoj pobyt obmedzujú na módne miesta. Takýmto spôsobom na jednej strane: rozširujeme ponuku týchto miest (pritom ich odľahčujeme, pretože časovo ohraničený pobyt turistu sa rozloží na dve alebo viac miest), na druhej: na základe popularity jednej obce zabezpečujeme turistov menej obľúbenému susedovi. A vlastne takýto problém chce tento projekt riešiť. Bude realizovaný práve na územiach, ktoré majú masívne preplnené miesta, ale aj svojské "biele miesta", t. j. oblasti doteraz málo známe turistom a animátorom cestovného ruchu. Prezentácia atrakcií pohraničia - akými sú Solinské jazero v Poľsku a Veľká Domaša na Slovensku - v jednej turistickej ponuke bude slúžiť posilneniu cestovného ruchu v pohraničnej oblasti, a bude tiež odozvou na deficit cezhraničných atrakcií typický pre tento región, čo z marketingového hľadiska je vždy užitočné pre dané územie.

Popis mikroprojektu:

Karpaty pozostając silną marką turystyczną nie są miejscem jednorodnym pod względem nasilenia ruchu turystycznego. Niektóre miejsca, jak na przykład polskie i słowackie Tatry czy też część miejscowości w Bieszczadach charakteryzują się zbyt nadmiernym natężeniem. Zatłoczone parkingi oraz wszechobecny hałas są pierwszymi doświadczeniami czekającymi tam w sezonie na turystę. Pomimo tych i innych niedogodności (tłok na szlakach czy w innych strefach turystycznych migracji) przy równoczesnej modzie na turystykę w duchu "slow" turyści nie wybierają miejsc bardziej przyjaznych. Odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się dzieje można by sformułować wiele, co pomogłoby zapewne wyświetlić wiele aspektów tego złożonego problemu z pogranicza marketingu terytorialnego i ludzkiej psychologii. Jednak, nie wdając się w zbyt subtelne rozróżnienia, na potrzeby niniejszego projektu należy przywołać tu jedną z nich, najbardziej elementarną: turyści nie odwiedzają wielu urokliwych karpackich miejsc, gdyż po prostu o nich nie wiedzą. Co gorsze wiedzy tej nie posiadają także licencjonowani organizatorzy ruchu turystycznego, którzy w swoich działaniach powielają sprawdzone schematy i swymi ofertami odpowiadają na ciągle wielki (o ile nie rosnący) popyt na owe oblegane karpackie kurorty i modne miejscowości. Dużą rolę, by zmienić ten stan rzeczy, do odegrania mają lokalni animatorzy ruchu turystycznego. Ich działania winny zmierzać w kierunku, by bazującą na miejscowych walorach ofertę turystyczną umieścić w powszechnym obiegu turystycznej informacji. Aby działania te były skuteczne należy taką ofertę zbudować na rzeczywistych atrakcjach, przedstawić ją w sposób nowoczesny oraz zadbać o narzędzia i mechanizmy służące upowszechnianiu się tej informacji. Skuteczną strategią w tego rodzaju zadaniach jest sieciowanie atrakcji o różnym stopniu popularności. Pozwala to zagospodarować turystów, którzy już są w danym regionie, tylko swój pobyt ograniczają do modnych miejscowości. W ten sposób, z jednej strony: poszerzamy ofertę tych miejscowości (odciążając ich przy tym, bo ograniczony czasowo pobyt turysty rozkłada się na dwa lub więcej miejsc), z drugiej: na bazie popularności jednej miejscowości zapewniamy turystów mniej popularnemu sąsiadowi. I taki właśnie problem chce rozwiązać niniejszy projekt. Realizowany on będzie bowiem na obszarach, które posiadając miejsca masowo oblegane, posiada także swoiste "białe plamy", tj. obszary dotąd mało rozpoznane przez turystów i animatorów ruchu turystycznego. Przedstawienie pogranicznych atrakcji - jakimi są Jezioro Solińskie w Polsce oraz Wielka Domasza na Słowacji - w jednej propozycji turystycznej będzie służyć wzmocnieniu ruchu turystycznego na tym obszarze pogranicza, a także będzie odpowiedzią na charakteryzujący ten region deficyt transgranicznych atrakcji, co z marketingowego punktu widzenia jest zawsze dla danego obszaru korzystne.

Hlavný cieľ mikroprojektu:

Všeobecným cieľom projektu je propagácia prírodného bohatstva Solinského jazera (Poľsko) a Veľkej Domaše (Slovensko), čo zapôsobí na zvýšenie atraktívnosti poľsko-slovenských prihraničných regiónov, čo priamo zapadá do čiastkových cieľov programu. Tieto jazerá (vzdialené od seba 2 hodiny jazdy autom po malebných cestách Karpát) sú zvláštnymi javmi na poľsko-slovenskom pohraničí. Vznikli na miestach známych vďaka horám obývaných mnohými predstaviteľmi karpatskej fauny a flóry, vrátane zriedka stretávaných, ako sú zubry alebo bociany čierne. Ich vznik spôsobil, že sa objavili ďalší predstavitelia sveta prírody, ktorých prítomnosť súvisí s existenciou vodných plôch. Osobitnou hodnotou tejto kombinácie jazier a Karpát je krajinné bohatstvo, ktoré v prípade oboch nádrží môže byť zámienkou pre turistické výlety, najmä ak ide o riedko obývané oblasti a vyznačujúce sa prakticky žiadnou priemyselnou infraštruktúrou s jej komínmi alebo inými objektmi, ktoré kazia malebnosť krajiny. Obidve jazerá sú umelé nádrže vytvorené na horských riekach: Veľká Domaša na Ondave, Solinské jazero na rieke San. Tieto jazerá v spojení s hodnotami krajiny a bohatou faunou sú turistickým potenciálom oboch strán poľsko-slovenského pohraničia. Propagácia týchto dvoch vodných plôch pod spoločným názvom má poslúžiť nasmerovaniu cestovného ruchu do oblastí s menšou návštevnosťou turistov na úkor miest, ktoré turisti až príliš "pošliapali".

Cel ogólny mikroprojektu:

Celem ogólnym projektu jest promocja walorów przyrodniczych Jeziora Solińskiego (Polska) i Wielkiej Domaszy (Słowacja), która wypłynie na zwiększenie atrakcyjności polsko-słowackich regionów przygranicznych, co bezpośrednio wpisuje się w cele szczegółowe programu. Jeziora te (oddalone od siebie 2 godziną samochodową wycieczką widokowymi drogami Karpat) są zjawiskami szczególnymi na polsko-słowackim pograniczu. Powstały bowiem w miejscach słynących z gór zamieszkałych przez licznych przedstawicieli karpackiej fauny i flory, w tym rzadko spotykanych, jak na przykład żubry czy czarne bociany. Ich powstanie spowodowało pojawienie się kolejnych przedstawicieli świata przyrody, których obecność związana jest z występowaniem akwenów wodnych. Osobną wartością tego połączenia jezior oraz Karpat są walory pejzażowe, które w przypadku obu akwenów mogą stanowić pretekst turystycznych wypraw, tym bardziej, że są to tereny mało zaludnione i charakteryzujące się praktycznie żadną infrastrukturą przemysłową z jej kominami czy innymi obiektami psującymi malowniczość krajobrazu. Obydwa jeziora są bowiem zbiornikami sztucznymi powstałymi na górskich rzekach: Wielka Domasza na Ondavie, Jezioro Solińskie na Sanie. Jeziora te w połączeniu z walorami krajobrazowymi oraz bogatą fauną stanowią potencjał turystyczny obu stron polsko-słowackiego pogranicza. Promocja tych dwóch akwenów pod wspólnym szyldem ma służyć skanalizowaniu ruchu turystycznego w obszary o mniejszej frekwencji turystycznej, kosztem miejsc, które aż nadto są "zadeptywane" przez turystów.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.
Spolufinancovaný je Európskym fondom regionálneho rozvoja.


Nábor účastníkov na workshopy pre animátorov cestovného ruchu o vytvorení turistickej ponuky v oblasti Solinského jazera a Veľkej Domaše

Jednou z aktivít projektu je séria troch workshopov, ktoré sa uskutočnia v Poľsku a na Slovensku. Prvý z nich je naplánovaný v termíne 11. - 13. júna 2021 v Polańczyku. Venovaný bude vytvoreniu turistickej ponuky v oblasti jazera Solina a Veľkej Domaše.

Workshopy bude viesť Michał Basiński, projektový manažér spoločnosti Synergia Sp. z o.o.

Sken vyplneného a podpísaného formulára žiadosti (na stiahnutie nižšie)zasielajte na e-mailovú adresu: riaditel@hornyzemplin.sk do 31. mája tohto roku do 14:00 h.


                                                                                Prihlasovací formulár:


                                                                             Vyhlásenie de minimis:


                                                                                 Program workshopu:

Workshopy zamerané na vytvorenie turistickej ponuky v oblasti Solinského jazera

Workshopy sa uskutočnili 11. - 13. júna 2021 v Polańczyku v hoteli Zefir. Ich cieľom bolo oboznámiť účastníkov s tvorbou a marketingovou komunikáciou ponuky turistických produktov v oblasti Solinského jazera. Workshopy boli doplnené o prezentácie osvedčených postupov a inšpirácie pre každú etapu tvorby turistického produktu. Účastníci získali zručnosti v oblasti tvorby turistickej ponuky, ktorá poskytuje nielen informácie o ubytovacej a gastronomickej základni, ale je aj rozprávaním o dobrodružstve čakajúcom na turistu a príprave sugestívnej a zaujímavej ponuky zameranej na konkrétnu skupinu turistov. Účastníci sa podieľali na tvorbe a príprave koncepcie modelových turistických produktov vo vybraných oblastiach. Tieto koncepty boli potom analyzované a diskutované medzi účastníkmi.

Na seminároch sa okrem odborníka, ktorý ich viedol, pána Michała Basińského, projektového manažéra spoločnosti Synergia Sp. z o.o., zúčastnili aj poľskí a slovenskí animátori turistického ruchu, ako aj zástupcovia partnerov projektu.


Nábor účastníkov na študijnú cestu s názvom Prírodné hodnoty Karpatského mora - Solinské jazero "Bieszczadské more" 

Ďalšími z aktivít organizovaných v rámci realizácie projektu sú dve štvordňové študijné cesty. Prvá zo študijných ciest sa uskutoční v termíne 24. - 27. jún 2021 v oblasti Solinského jazera.  Výsledkom cesty bude vypracovanie koncepcie turistických máp a návrh loga "Karpatských morí".

Sken vyplneného a podpísaného formulára žiadosti (na stiahnutie nižšie) zasielajte na e-mailovú adresu: riaditel@hornyzemplin.sk do 14. júna tohto roku do 14:00 h.


Prihlasovací formulár:Vyhlásenie de minimis:Program študijnej cesty: 

Prírodné hodnoty Karpatského mora - Solinské jazero "Bieszczadské more"

Objazd, na ktorom sa zúčastnilo 15 osôb z Poľska a Slovenska, vrátane sprievodcu Wojciecha Wesołkina, animátorov cestovného ruchu a zástupcov projektových partnerov, sa uskutočnil 24. - 27. júna 2021. Východiskom obhliadok sa stal hotel Zefir v Polańczyku. Cieľom prehliadok bolo oboznámiť sa s prírodnými a turistickými zaujímavosťami Solinského jazera a okolitých oblastí, ako aj s koncepciou turistickej mapy tohto regiónu.

Prvý deň prehliadky sa začal prechádzkou po Polańczyku vrátane návštevy vyhliadkového bodu, z ktorého môžete vidieť panorámu Solinského jazera a niektoré pohoria a masívy poľských Bieščad. Úľavu od viac ako 30 stupňov horúčav priniesol ďalší bod programu - popoludňajšia plavba po jazere Solina.

Nasledujúci deň sa začal prechádzkou po priehrade v Myczkowciach, potom účastníci prešli prírodnou rezerváciou "Koziniec" Zwierzynia a potom sa vybrali do dediny Uherce Minerálne, kde navštívili Bieščadskú školu remesiel, v ktorej si vyskúšali hrnčiarske, pekárske a kaligrafické zručnosti. Ďalšou atrakciou dňa bola cesta železničným bicyklom na trase Uherce - Olszanica. Deň sa skončil návštevou útrob priehrady Solina a prechádzkou po jej korune.

Túru na trase Radziejowa - Przełęcz Hyrcza - Korbania (894 m n. M.) - Łopienka vyplnil väčšinu tretieho dňa. Dopĺňala ju tiež diskusia o logotype projektu a koncepcii turistických máp. Posledným dňom prehliadky bola návšteva Cisny spojená s jazdou po úzkokoľajnej železnici Bieščady na trase Majdan - Balnica. Po návrate do hotela bola zhrnutá prehliadka a realizovali sa práce na koncepcii turistických máp.


Nábor účastníkov na študijnú cestu

"Prírodné hodnoty Karpatského mora - Veľká Domaša"

Ďalšou z aktivít organizovaných v rámci realizácie projektu sú dve štvordňové študijné cesty, ktoré budú venované spoznávaniu prírodných a turistických hodnôt oblastí s názvom "Karpatské moria". Pozývame vás na registráciu na ďalšie z týchto turné, ktoré sa uskutočnia 8. - 11. júla 2021 v oblasti Veľkej Domaše na Slovensku.

Účastníkom každého turné bude špecialista na prírodné turistické hodnoty nádrží, ktorých znalosť prispeje k realizácii cieľov tejto aktivity. Okrem spoznávania prírodného dedičstva oblastí, na ktoré sa projekt vzťahuje, animátormi cestovného ruchu a prevádzkovateľov turistickej infraštruktúry, ktorá sa tam nachádza, je ďalším cieľom týchto študijných ciest aj vypracovanie koncepcie turistických máp oboch nádrží. Účastníci budú diskutovať o tom, aké informácie majú obsahovať, čo v nich turista chce nájsť a a pod. Zároveň tiež navrhnú a prediskutujú nápady na logo, pod ktorým by sa mala propagovať turistická ponuka "Karpatských morí". Toto logo sa použije pri výrobe spomínaných máp.

Sken vyplneného a podpísaného formulára žiadosti (na stiahnutie nižšie) by mal byť zaslaný na túto e-mailovú adresu: riaditel@hornyzemplin.sk do 29. júna tohto roku. do 14:00 h.

Nábor pre slovenských účastníkov zájazdu vykonáva partner projektu: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.


Program študijnej cesty:


Prihlasovací formulár:


Vyhlásenie de minimis:

Veľká Domaša bola miestom konania ďalšieho workshopu poľsko-slovenského projektu

Ďalší workshop v rámci projektu "Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše" sa konal na Slovensku od 8. do 11. júla. Zúčastnilo sa na ňom 10 partnerov z Poľska a 5 účastníkov v zo slovenskej strany. Cieľom študijného objazdu boli prírodné hodnoty Karpatského mora -Veľká Domaša "Slovenské more" .

Prvý deň sa účastníci stretli v rázovitej rusínskej obci neďaleko poľských hraníc Bodružal. Tu si prezreli unikátny gréckokatolícky drevený chrám svätého Mikuláša. Tento chrám patrí k najstarším dreveným sakrálnym stavbám na Slovensku. Jeho výstavba sa datuje do roku 1658. Odtiaľ sa účastníci pobrali do obce Driečna kde si pozreli miestne dedinské múzeum. Posledným navštíveným objektom bolo pútnické miesto na Bukovej Hôrke, ktoré ponúka atmosféru vhodnú na duchovnú meditáciu.

Účastníci sa popoludní presunuli do Hotela Zátoka kde sa ubytovali. Po obede si vyskúšali niektoré vodné športy vďaka Jachtklubu ATU Košice. Večer sa venovali diskusiám a prácam na koncepcii turistických máp.

Druhý deň začal plavbou po vodnej nádrži Domaša na lodi Bohemia. Neskôr bola v programe návšteva zrúcanín hradu Čičva a Brekov. Potom sa výprava presunula do obce Lesné, kde si prezrela vínne pivnice Barko vinum spojené s ochutnávkou vín.

Ďalší deň bol venovaný vychádzke do Slanských vrchov kde si účastníci prešli náučný chodník Telekia a zoznámili sa s krásami Hermanovských skál v Údolí obrov. Následne navštívili kaštieľ a archeopark v Hanušovciach.

Posledný deň bol venovaný návšteve a výkladu archeologických vykopávok v Stropkove, kde sa odkrýva dávna história Stropkovského hradu. Cestou do hotela si výprava prezrela ešte kostol sv. Štefana kráľa v Novej Kelči. Nasledoval obed, diskusia k mapám a odchod účastníkov domov. 


Nábor účastníkov fotografických workshopov 
"Karpatské more v obraze a vo slove - séria workshopov"

Cieľom workshopov je vyškoliť animátorov cestovného ruchu v princípoch tvorby fotografie krajiny a prírody, ktorá je dôležitým prvkom každej ponuky. Prvý z týchto workshopov sa uskutoční 29. júla - 1. augusta 2021 v Polańczyku. Výsledkom workshopu bude vytvorenie fotobanky z oblasti jazera Solina. Workshop povedie Katarzyna Warańska.

Sken vyplneného a podpísaného formulára žiadosti (na stiahnutie nižšie) odošlite na túto e-mailovú adresu: riaditel@hornyzemplin.sk do 16. júla tohto roku. do 14:00.

"Účastníci si zabezpečia svoje vlastné fotografické vybavenie." 

Nábor pre slovenských účastníkov zájazdu vykonáva partner projektu: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.


Program fotografického workshopu:


Prihlasovací formulár: 


Vyhlásenie de minimis: 

Solinské jazero bola miestom konania prvého fotografického workshopu poľsko-slovenského projektu

Prvý z workshopov v oblasti krajinárskej a prírodnej fotografie sa uskutočnil v oblasti Solinského jazera 29. júla - 1. augusta 2021. Workshop viedla Katarzyna Warańska. Jeho cieľom bolo vyškoliť animátorov turizmu v zásadách tvorby krajinárskej a prírodnej fotografie, ktorá je dôležitým prvkom každej turistickej ponuky. Výsledkom workshopov bolo vytvorenie databázy fotografií z oblasti jazera Solina.

Po organizačnej časti a úvode do predmetu workshopov bol ich prvý deň venovaný teoretickým hodinám, ktoré zahŕňali nasledujúce otázky: úvod do fotografického zobrazovania - technické aspekty, clona, ​​čas, citlivosť, úvod do krajinnej a prírodnej fotografie, ukážka fotografovania krajiny a prírody v rôznych uhloch. Večer na ostrohe Polańczyk sa uskutočnilo prvé zasadnutie pod holým nebom pri západe slnka.

Druhý deň workshopu sa začal pod holým nebom za úsvitu na vyhliadke v Polańczyku a fotografiami východu slnka, potom pokračovala teoretická časť workshopu - kompozícia vo fotografii, rozmanitosť krajinárskej fotografie (tipy, triky, zaujímavé nápady, riešenia). Deň sa skončil ďalším večerným posedením pri jazere Solina a fotografickými diskusiami.

Tretí deň bol plný fotografií z okolia Solinského jazera, ktoré boli urobené počas ranného vzduchu - vyhliadkové miesto v Lutowiske, Łopienke, Sine Wiry, kameňolome v Bóbrke. Popoludní boli dosiaľ naučené techniky zaznamenané a zhrnuté počas teoretickej časti. Regata o pohár maršala Podkarpatskej provincie, ktorá sa konala v ten deň, bola príležitosťou na krajšie fotografie urobené večer.

Posledný deň patril úsvitu (Polanćzyk), digitálnemu spracovaniu fotografií, možnostiam výberu najzaujímavejších prác a prezentácii fotografií, ktoré zhotovili účastníci workshopu.


Nábor účastníkov fotografických workshopov "Karpatské more v obraze a v slove - séria workshopov"

Cieľom workshopov je vyškoliť animátorov cestovného ruchu v princípoch tvorby fotografie krajiny a prírody, ktorá je dôležitým prvkom každej ponuky.

Druhý z týchto workshopov sa uskutoční 9. - 12. septembra 2021 na Slovensku v RO Domaša Dobrá (hotel Zelená Lagúna, https://zelenalaguna.sk/). Výsledkom workshopu bude vytvorenie fotobanky z oblasti jazera Veľká Domaša.

Workshop povedie Katarzyna Warańska.

Sken vyplneného a podpísaného formulára žiadosti (na stiahnutie nižšie) zašlite na túto e-mailovú adresu: riaditel@hornyzemplin.sk do 16. augusta tohto roku. do 14:00.

"Účastníci si zabezpečia svoje vlastné fotografické vybavenie."

Nábor poľských účastníkov workshopu vykonáva vedúci partner projektu: Podkarpatské Vojvodstvo.


Program fotografického workshopu:


Prihlasovací formulár:  Vyhlásenie de minimis:  

Veľká Domaša bola miestom konania druhého fotografického workshopu poľsko-slovenského projektu

V poradí druhý z workshopov so zameraním na fotografovanie krajiny a prírody sa konal na Slovensku, na brehoch a v okolí vodnej nádrže Veľká Domaša v termíne od 9. do 12. septembra 2021. Cieľom workshopov bolo vytvorenie databázy fotografií turisticky atraktívnych a zaujímavých miest v okolí Domaše. Účastníci mali "základňu" v hoteli Zelená Lagúna, ktorý je situovaný v prírodnej scenérii na brehu jazera v rekreačnej oblasti Kvakovce-Dobrá.

Prvý deň bol venovaný teoretickým prednáškam, v rámci ktorých sa účastníci zamerali na témy súvisiace so základnými technickými parametrami fotografovania, ako sú clona, čas expozície a citlivosť. Hovorili aj o spôsobe fotografovania krajiny a prírody v rôznych situáciách a uhloch, ako aj o obrazovej kompozícii. Prehliadli si aj ukážky snímok od renomovaných autorov. Prednášky si vypočuli hlavne tí účastníci, ktorí sa nezúčastnili workshopov v poľskom Polańczyku. Ostatní frekventanti si v tom čase zdokonaľovali techniku ​​popoludňajšej a večernej krajinárskej fotografie v okolí hotela a na brehoch jazera. Druhý deň workshopu sa tradične začal pod holým nebom za úsvitu nad obcou Nová Kelča, kde sa okrem horskej krajiny fotografovali tradičné denné pastierske činnosti - dojenie oviec a tiež vyháňanie čriedy na pašu. Počas dňa sa vybrali účastníci na pešie prehliadky rekreačnej oblasti Kvakovce-Dobrá, a výlet k turisticky atraktívnemu kostolíku zo zatopenej obce Trepec.

Tretí a štvrtý deň sa niesol v znamení športu. Fotili sme atraktívnu regatu windsurfingu, ale aj amatérsku cyklistickú súťaž STD Domaša Tour. Účastníci "ulovili" exkluzívne zábery oboch športových podujatí plných emócií a športového odhodlania. Workshop sa skončil prezentáciou fotografií jednotlivých aktérov. Po diskusii a spoločnom obede sa pracovné stretnutie skončilo a všetci sa vrátili domov.

Fotografie voľne prístupné na ďalšie použitie pre animátorov cestovného ruchu s cieľom propagovať turizmus v poľsko-slovenskom pohraničí:

Solinské jazero: https://drive.google.com/drive/folders/1xZZwdkKNmY7WbuHquMzV88rAxT_-F0S0

Veľká Domaša: https://drive.google.com/drive/folders/1vI5ifD1IGtNEifs7cXmKlJfCPbBzXw6k


Karpatské moria/Karpackie morza - online konferencia

Cieľom medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v on-line priestore 17. februára tohto roku, je prezentácia aktivít cezhraničného mikroprojektu "Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše". Vedúcim partnerom mikroprojektu je Podkarpatské Vojvodstvo na poľskej strane a Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) na slovenskej strane.

Na konferencii budú prezentované výsledky dvoch študijných ciest, ktoré boli organizované na oboch stranách hranice. Zamerané boli na poznávanie prírodných, kultúrnych či historických hodnôt oboch vodných plôch. Účastníci ciest spoločne prediskutovali a navrhli logo, ktoré bude propagovať turistickú ponuku "Karpatských morí". Okrem toho počas troch workshopov, ktoré boli realizované na slovenskej i poľskej strane, mali účastníci možnosť aktívne sa zapájať do tvorby produktov cestovného ruchu v regióne Solinského jazera a Veľkej Domaše a tiež boli vyškolení v oblasti tvorby fotografie krajiny a prírody. Výsledkom workshopov je verejne prístupná bezplatná databáza fotografií pre aktérov cestovného ruchu na ďalšie spracovanie. Logo, fotografie, ale aj získané poznatky boli využité pri realizácii turistických máp a informačných tabúľ v troch jazykoch - slovenskom, poľskom a anglickom.

Informačné tabule, o ktorých budeme na konferencii rozprávať, budú umiestnené v siedmich rekreačných oblastiach Veľkej Domaše. Svojim obsahom budú odkazovať na turistické hodnoty Solinského jazera a Veľkej Domaše. Zároveň vďaka prehľadnej mape so zakreslenými bodmi záujmu splnia úlohu off-line sprievodcu pre turistov. K Domaši od roku 2019 neodmysliteľne patrí aj výletná loď. V programe konferencie je zahrnutý blok o jej návrate na vodnú nádrž a tiež plánoch a projektoch, ktoré by prispeli k rozvoju cestovného ruchu v tomto letovisku.

Okrem týchto tém sa počas konferencie pozrieme očami odborníka aj na vplyv cezhraničného produktu "Karpatské moria" na rozvoj cestovného ruchu v pohraničných regiónoch. Prezentovať sa budú tiež možnosti cezhraničnej spolupráce spojenej s kultúrnym a prírodným dedičstvom partnerských krajín. Pozrieme sa tiež na jej konkrétne výsledky, ako sú napr. vyhliadkové veže v Stropkove či obnova historického parku v Snine. Zhodnotíme, ako tieto produkty cezhraničnej spolupráce zapadajú do konceptu aktivít realizovaných v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom kraji.

Celková hodnota mikroprojektu je 76 506 eur, z toho rozpočet vedúceho partnera je 55 565,25 eur a rozpočet OOCR HZ a HŠ je 20 940,75 eur. Reálne výdavky na aktivity slovenského partnera, a teda informačné tabule a konferencia, ktorá bola pôvodne plánovaná v prezenčnej forme, boli verejným obstarávaním určené na približne 8000 eur.

Konferencia je realizovaná v rámci projektu "Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše". Číslo mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/III/B/0185. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Výhradnú zodpovednosť za obsah tejto tlačovej správy a tém prezentovaných na plánovanej konferencii nesú jej organizátori a nedá sa stotožniť s oficiálnym stanoviskom Európskej únie.

Fotografie a prezentácie nájdete na tomto odkaze:

Informačno-propagačné tabule

Poslednou aktivitou mikroprojektu "Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše" bola realizácia siedmich informačných tabúľ, ktoré boli osadené v oblasti Veľkej Domaše. Vo vranovskej časti ich je päť - Dobrá 1x, Poľany 1x, Holčíkovce 1x, Nová Kelča 1x, Malá Domaša 1x, v okrese Stropkov sa nachádzajú dve. Na informačnej tabuli je prehľadná mapa Domaše a Solinského jazera a tiež fotografia a opis vybraných zaujímavostí z oboch menovaných destinácií (7x2) v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku. Súčasťou mapy je aj legenda.