Interreg PL-SK


Name of the microproject

Tytuł mikroprojektu

Microproject number /
Numer mikroprojektu

Program/Program

Lead partner - applicant /Partner wiodący - wnioskodawca


Partner/Partner


Microproject implementation period /Okres realizacji mikroprojektu 


"Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše"

"Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy"

INT/EK/KAR/1/III/B/0185

Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Podkarpateské vojvodstvo/Województwo Podkarpackie 
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010
www.podkarpackie.pl

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
Malá Domaša 106
094 02  Slovenská Kajňa
www.hornyzemplin.sk

01.10.2020 - 30.09.2021

The total value of the microproject /Wartość całkowita mikroprojektu: 76 506,00 

Partner share /Udział partnera
Podkarpatské vojvodstvo/Województwo Podkarpackie: 55 565,25 € (72,63% wartości całego projektu)
v tom z:
Európsky fond regionálneho rozvoja/
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 47 230,46 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu/
Środki z budżetu państwa: 2 778,26 € (5%)
Vlastný vklad/
Wkład własny: 5 556,53 € (10%)

The Regional Tourism Organization Upper Zemplín and Upper Šariš /Regionalna Organizacja Turystyczna Horný Zemplín i Horný Šariš: 20 940,75 € (27,37% celkovej hodnoty projektu)
v tom z:
Európsky fond regionálneho rozvoja/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 17 799,63 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu/Środki z budżetu państwa: 1 047,03 € (5%)
Vlastný vklad/Wkład własny: 2 094,09 € (10%) 

Microproject description:

Karpaty, ktoré stále sú silnou turistickou značkou, nie sú z hľadiska intenzity cestovného ruchu rovnorodý miestom. Niektoré miesta, ako napríklad poľské a slovenské Tatry alebo časť obcí v Bieszczadoch, sa vyznačujú až príliš nadmerným ruchom. Preplnené parkoviská a všadeprítomný hluk sú prvé zážitky, ktoré tam čakajú v sezóne na turistu. Napriek týmto a iným nepríjemnostiam (davy na trasách alebo v iných turistických zónach) pri súbežnej móde na cestovný ruch v duchu "slow", turisti si nevyberajú väčšmi priaznivé miesta. Odpovedí na otázku, prečo sa to tak deje, by sa dalo sformulovať viac, čo by pravdepodobne pomohlo ukázať mnohé aspekty tohto zložitého problému z pomedzia územného marketingu a ľudskej psychológie. Avšak bez toho, aby sme nevchádzali do príliš citlivých rozdielov, pre účely tohto projektu je potrebné pripomenúť tu jednu z nich, najzákladnejšiu: turisti nenavštevujú mnoho pôvabných karpatských miest, pretože jednoducho o nich nevedia. Čo je ešte horšie, tieto znalosti nemajú ani licencovaní organizátori cestovného ruchu, ktorí vo svojich činnostiach duplikujú osvedčené schémy a svojimi ponukami reagujú na stále veľký (ak nie rastúci) dopyt po týchto obliehaných karpatských ozdravovniach a módnych miestach. Veľkú úlohu pri zmene tohto stavu vecí zohrávajú miestni animátori cestovného ruchu. Ich aktivity by sa mali zamerať na zavedenie turistickej ponuky založenej na miestnych hodnotách do všeobecného obehu turistických informácií. Ak majú byť také aktivity účinné, je potrebné takúto ponuku postaviť na reálnych atrakciách, predstaviť ju moderným spôsobom a postarať sa o nástroje a mechanizmy slúžiace šíreniu týchto informácií. Účinnou stratégiou pre tento druh úloh je vytváranie sietí atrakcií s rôznou mierou popularity. To umožňuje riadiť turistov, ktorí sú už v danom regióne, len svoj pobyt obmedzujú na módne miesta. Takýmto spôsobom na jednej strane: rozširujeme ponuku týchto miest (pritom ich odľahčujeme, pretože časovo ohraničený pobyt turistu sa rozloží na dve alebo viac miest), na druhej: na základe popularity jednej obce zabezpečujeme turistov menej obľúbenému susedovi. A vlastne takýto problém chce tento projekt riešiť. Bude realizovaný práve na územiach, ktoré majú masívne preplnené miesta, ale aj svojské "biele miesta", t. j. oblasti doteraz málo známe turistom a animátorom cestovného ruchu. Prezentácia atrakcií pohraničia - akými sú Solinské jazero v Poľsku a Veľká Domaša na Slovensku - v jednej turistickej ponuke bude slúžiť posilneniu cestovného ruchu v pohraničnej oblasti, a bude tiež odozvou na deficit cezhraničných atrakcií typický pre tento región, čo z marketingového hľadiska je vždy užitočné pre dané územie.

Popis mikroprojektu:

Karpaty pozostając silną marką turystyczną nie są miejscem jednorodnym pod względem nasilenia ruchu turystycznego. Niektóre miejsca, jak na przykład polskie i słowackie Tatry czy też część miejscowości w Bieszczadach charakteryzują się zbyt nadmiernym natężeniem. Zatłoczone parkingi oraz wszechobecny hałas są pierwszymi doświadczeniami czekającymi tam w sezonie na turystę. Pomimo tych i innych niedogodności (tłok na szlakach czy w innych strefach turystycznych migracji) przy równoczesnej modzie na turystykę w duchu "slow" turyści nie wybierają miejsc bardziej przyjaznych. Odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się dzieje można by sformułować wiele, co pomogłoby zapewne wyświetlić wiele aspektów tego złożonego problemu z pogranicza marketingu terytorialnego i ludzkiej psychologii. Jednak, nie wdając się w zbyt subtelne rozróżnienia, na potrzeby niniejszego projektu należy przywołać tu jedną z nich, najbardziej elementarną: turyści nie odwiedzają wielu urokliwych karpackich miejsc, gdyż po prostu o nich nie wiedzą. Co gorsze wiedzy tej nie posiadają także licencjonowani organizatorzy ruchu turystycznego, którzy w swoich działaniach powielają sprawdzone schematy i swymi ofertami odpowiadają na ciągle wielki (o ile nie rosnący) popyt na owe oblegane karpackie kurorty i modne miejscowości. Dużą rolę, by zmienić ten stan rzeczy, do odegrania mają lokalni animatorzy ruchu turystycznego. Ich działania winny zmierzać w kierunku, by bazującą na miejscowych walorach ofertę turystyczną umieścić w powszechnym obiegu turystycznej informacji. Aby działania te były skuteczne należy taką ofertę zbudować na rzeczywistych atrakcjach, przedstawić ją w sposób nowoczesny oraz zadbać o narzędzia i mechanizmy służące upowszechnianiu się tej informacji. Skuteczną strategią w tego rodzaju zadaniach jest sieciowanie atrakcji o różnym stopniu popularności. Pozwala to zagospodarować turystów, którzy już są w danym regionie, tylko swój pobyt ograniczają do modnych miejscowości. W ten sposób, z jednej strony: poszerzamy ofertę tych miejscowości (odciążając ich przy tym, bo ograniczony czasowo pobyt turysty rozkłada się na dwa lub więcej miejsc), z drugiej: na bazie popularności jednej miejscowości zapewniamy turystów mniej popularnemu sąsiadowi. I taki właśnie problem chce rozwiązać niniejszy projekt. Realizowany on będzie bowiem na obszarach, które posiadając miejsca masowo oblegane, posiada także swoiste "białe plamy", tj. obszary dotąd mało rozpoznane przez turystów i animatorów ruchu turystycznego. Przedstawienie pogranicznych atrakcji - jakimi są Jezioro Solińskie w Polsce oraz Wielka Domasza na Słowacji - w jednej propozycji turystycznej będzie służyć wzmocnieniu ruchu turystycznego na tym obszarze pogranicza, a także będzie odpowiedzią na charakteryzujący ten region deficyt transgranicznych atrakcji, co z marketingowego punktu widzenia jest zawsze dla danego obszaru korzystne.

The main goal of the microproject:

Všeobecným cieľom projektu je propagácia prírodného bohatstva Solinského jazera (Poľsko) a Veľkej Domaše (Slovensko), čo zapôsobí na zvýšenie atraktívnosti poľsko-slovenských prihraničných regiónov, čo priamo zapadá do čiastkových cieľov programu. Tieto jazerá (vzdialené od seba 2 hodiny jazdy autom po malebných cestách Karpát) sú zvláštnymi javmi na poľsko-slovenskom pohraničí. Vznikli na miestach známych vďaka horám obývaných mnohými predstaviteľmi karpatskej fauny a flóry, vrátane zriedka stretávaných, ako sú zubry alebo bociany čierne. Ich vznik spôsobil, že sa objavili ďalší predstavitelia sveta prírody, ktorých prítomnosť súvisí s existenciou vodných plôch. Osobitnou hodnotou tejto kombinácie jazier a Karpát je krajinné bohatstvo, ktoré v prípade oboch nádrží môže byť zámienkou pre turistické výlety, najmä ak ide o riedko obývané oblasti a vyznačujúce sa prakticky žiadnou priemyselnou infraštruktúrou s jej komínmi alebo inými objektmi, ktoré kazia malebnosť krajiny. Obidve jazerá sú umelé nádrže vytvorené na horských riekach: Veľká Domaša na Ondave, Solinské jazero na rieke San. Tieto jazerá v spojení s hodnotami krajiny a bohatou faunou sú turistickým potenciálom oboch strán poľsko-slovenského pohraničia. Propagácia týchto dvoch vodných plôch pod spoločným názvom má poslúžiť nasmerovaniu cestovného ruchu do oblastí s menšou návštevnosťou turistov na úkor miest, ktoré turisti až príliš "pošliapali".

Cel ogólny mikroprojektu:

Celem ogólnym projektu jest promocja walorów przyrodniczych Jeziora Solińskiego (Polska) i Wielkiej Domaszy (Słowacja), która wypłynie na zwiększenie atrakcyjności polsko-słowackich regionów przygranicznych, co bezpośrednio wpisuje się w cele szczegółowe programu. Jeziora te (oddalone od siebie 2 godziną samochodową wycieczką widokowymi drogami Karpat) są zjawiskami szczególnymi na polsko-słowackim pograniczu. Powstały bowiem w miejscach słynących z gór zamieszkałych przez licznych przedstawicieli karpackiej fauny i flory, w tym rzadko spotykanych, jak na przykład żubry czy czarne bociany. Ich powstanie spowodowało pojawienie się kolejnych przedstawicieli świata przyrody, których obecność związana jest z występowaniem akwenów wodnych. Osobną wartością tego połączenia jezior oraz Karpat są walory pejzażowe, które w przypadku obu akwenów mogą stanowić pretekst turystycznych wypraw, tym bardziej, że są to tereny mało zaludnione i charakteryzujące się praktycznie żadną infrastrukturą przemysłową z jej kominami czy innymi obiektami psującymi malowniczość krajobrazu. Obydwa jeziora są bowiem zbiornikami sztucznymi powstałymi na górskich rzekach: Wielka Domasza na Ondavie, Jezioro Solińskie na Sanie. Jeziora te w połączeniu z walorami krajobrazowymi oraz bogatą fauną stanowią potencjał turystyczny obu stron polsko-słowackiego pogranicza. Promocja tych dwóch akwenów pod wspólnym szyldem ma służyć skanalizowaniu ruchu turystycznego w obszary o mniejszej frekwencji turystycznej, kosztem miejsc, które aż nadto są "zadeptywane" przez turystów.

This project has been funded with support from the EUROPEAN UNION.
It is co-financed by the European Regional Development Fund.